1991-1992 / 2016-2017 25 ANYS FENT ESCOLA

I a la nit, quan la fosca
ens agermane en neutra
senzillesa entranyable,
bandejarem els ídols
i engendrarem les noves
criatures que empenten
un futur sense tenebres,
tenint com argument
el clar portent invicte
de l'ampla llibertat.

(Joan Valls i Jordà, 1917-1989)

dimecres, 16 de febrer de 2011

L'Ampa del Ferrer i Guàrdia busca un nou logotip


L'AMPA (Associació de pares i mares d'alumnes) de l'Institut, en el procés de renovació dels seus estatuts, equips i funcionament, busca també una nova imatge que la identifique. Per això han convocat un concurs, les bases del qual teniu ací baix. Des de la ferreteria de guàrdia us animem a participar-hi. Ànims!

CONCURS DEL LOGOTIP
AMPA IES FRANCESC FERRER I GUÀRDIA DE VALÈNCIA

BASES DEL CONCURS

 1. OBJECTE DEL CONCURS
El tema del concurs és el disseny d'un logotip per a l'Associació Mares i Pares de l'IES Francesc Ferrer i Guàrdia de València.
El logotip de l'Associació ha de servir per a identificar i unificar totes les activitats lligades a aquesta entitat, i ha d'adaptar-se a qualsevol suport de difusió (paper, cartes, targetes, cartells, correu electrònic, pàgina web,..).

 1. PROPOSTES
 • El logotip haurà de ser original i inèdit.
 • L'únic text que haurà d'incloure la proposta serà “AMPA IES FRANCESC FERRER I GUÀRDIA”, en format lliure.
 • La tècnica serà lliure (dibuix, collatge, fotomuntatge, Word, Corel…).

 1. CONCURSANTS
Podran participar-hi tots els/les alumnes matriculats en l'IES Francesc Ferrer i Guàrdia de València en el curs 2010-2011, de manera individual o formant equips. No obstant això, cap participant podrà pertànyer a més d'un equip.
Cada concursant o equip podrà presentar fins a dues propostes de logotip, que es presentaran en un únic sobre a la Secretaria del Centre, i seguint els formats de documentació que es detallen en l'apartat 5 d'aquestes bases.

 1. TERMINIS
La data límit per a la presentació de propostes seran les 14:00 hores del dia 31 de març de 2011. Amb posterioritat a aquesta data, es confirmarà la recepció de les propostes a cada concursant, en l'adreça electrònica consignada en la fitxa d'inscripció i se li donarà un codi. La llista de propostes presentades (per codi) es farà pública abans de la reunió del Jurat, per si hi haguera cap reclamació.

 1. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PELS CONCURSANTS
El logotip o logotips proposats a concurs hauran de presentar-se en grandària DIN A5 (mig DIN A4) com a màxim o DIN A6 (un quart de DIN A4) com a mínim.
Els concursants hauran de disposar també d'una còpia del logotip presentat a concurs en format electrònic: JPG, GIFT, TIFF... que posaran a disposició del Jurat quan aquest ho requerisca, sempre abans del lliurament dels premis. La no aportació d'aquesta còpia en format electrònic comporta la renúncia del candidat al premi.
Juntament amb els logotips proposats, els concursants adjuntaran en el mateix sobre de presentació a concurs la fitxa d'inscripció annexa al final d'aquestes bases, emplenada adequadament.

 1. ANONIMAT
Amb la finalitat de garantir l'anonimat dels participants, el responsable de la gestió del concurs imprimirà i guardarà la informació aportada en la fitxa d'inscripció per cadascun dels participants individuals o equips. Aquesta fitxa estarà lligada a un nombre de participació que s'afegirà als arxius gràfics dels logotips a valorar pel jurat del concurs.
La correspondència entre els nombres de les fitxes de participació i la dels arxius gràfics serà una informació que només estarà en poder del responsable de la gestió del concurs, i s'aportarà al Jurat una vegada s'haja fallat el concurs, juntament amb les dades dels participants o equips que figuren en la fitxa d'inscripció

 1. RESPONSABLE DE LA GESTIÖN DEL CONCURS
Serà el membre de la Junta de l'AMPA designat a aquest efecte.

 1. JURAT
El Jurat estarà compost per:
Un/a membre de la Junta de l'Ampa, que actuarà com a President/a del Jurat.
Un/a membre de la Junta de l'Ampa, que actuarà com a Secretari/Secretària del Jurat.
Un/a professor/a de l'IES Francesc Ferrer i Guàrdia, que actuarà com a Vocal del Jurat.
Un/a alumne/a, que actuarà com a Vocal del Jurat.
En cas d'empat en la votació, el vot del President del Jurat es considerarà vot de qualitat i així podrà desfer-lo.
Abans del 15 d'abril de 2011 el Jurat s'haurà reunit i tindrà redactada l'Acta de la Decisió.

 1. CRITERIS DE VALORACIÓ
En l'elecció del logotip es valorarà que siga:
 • Senzill
 • Llegible fins i tot en grandària xicoteta
 • Únic, singular i identificador de l'AMPA
 • Adaptabilitat a qualsevol suport de difusió de la documentació.
 • Reproduïble en qualsevol tipus de material
 • Modificable a escala
 • Escanejable

 1. PREMIS
S'estableixen tres premis que consistiran en vals de compra en els comerços de l'Associació de Comerciants de Benimaclet per valor de
 • 75 euros, el primer premi
 • 50 euros, el segon, i
 • 25 euros, el tercer.
També es farà lliurament d'un diploma commemoratiu del concurs, en la qual es farà ús del logotip per primera vegada.
L'acceptació d'aquests premis per part del guanyador o guanyadors del concurs, duu aparellada la cessió dels drets d'explotació/reproducció en qualsevol suport o mitjà, i de propietat intel·lectual, amb caràcter d'exclusivitat i durant un temps indefinit a favor de l'AMPA IES Francesc Ferrer i Guàrdia.
El concurs podrà declarar-se desert, en tots o en algun dels premis, en cas que la qualitat de les propostes presentades no resulti suficientment satisfactòria per als objectius del concurs.

 1. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases i la fallada inapel·lable del Jurat.
El resultat del mateix es farà públic el dia 15 d'abril de 2011. El lliurament de premis es realitzarà en l'acte commemoratiu del dia del llibre a l’IES, el 19 d'abril de 2011.
El guanyador del concurs serà l'única persona amb dret a la recepció del premi atorgat. En cas que el guanyador fóra un equip, serà el seu representant, tal com figura en la fitxa d'inscripció realitzada, a qui serà lliurat el citat premi.

 1. DRET DE CONSULTA
Tots els concursants tenen dret a examinar els treballs admesos durant el període d'un mes des de la comunicació de la decisió, prèvia petició al Responsable del Concurs a través de l'adreça de l'AMPA: ampa.ies.ferreriguardia@gmail.com

 1. INCOMPATIBILITATS
No podran formar part del Jurat aquelles persones que tinguen constància que entre els participants en el concurs existeixen persones en primer o segon grau de parentesc o col·laboradors habituals.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada