1991-1992 / 2016-2017 25 ANYS FENT ESCOLA

I a la nit, quan la fosca
ens agermane en neutra
senzillesa entranyable,
bandejarem els ídols
i engendrarem les noves
criatures que empenten
un futur sense tenebres,
tenint com argument
el clar portent invicte
de l'ampla llibertat.

(Joan Valls i Jordà, 1917-1989)

dilluns, 15 d’abril del 2013

L'AMPA convoca un concurs de logos per a l'Institut


CONCURS DEL LOGOTIP
IES FERRER I GUÀRDIA DE VALÈNCIA

BASES DEL CONCURS

1.    OBJECTES DEL CONCURS
·         El disseny d'un logotip per a l'IES Ferrer i Guàrdia de València. El logotip ha de servir per a identificar i unificar totes les activitats lligades a l’institut, i ha d'adaptar-se a qualsevol suport de difusió (paper, cartes, targetes, cartells, correu electrònic, pàgina web,..).
·         El disseny d’una frase relacionada amb la promoció i la reivindicació de l’educació pública.

2.    PROPOSTES
·       El logotip haurà de ser original i inèdit. L'únic text que haurà d'incloure la proposta serà “IES FERRER I GUÀRDIA”, en format lliure.
·       La frase ha de contenir un màxim de 10 paraules.
·       La tècnica serà lliure en ambdós casos (dibuix, collage, fotomuntatge, Word, Corel…).

3.    CONCURSANTS
Podran participar-hi tots els alumnes matriculats en l'IES Ferrer i Guàrdia de València en el curs 2012-13, de manera individual o formant equips. No obstant això, cap participant podrà pertànyer a més d'un equip.
Cada concursant o equip podrà presentar només una proposta de logotip o només una proposta de frase, o una proposta de logotip i de frase, que es presentaran en un únic sobre en la Secretaria del Centre, i seguint els formats de documentació que es detallen en l'apartat 5 d'aquestes bases.

4.    TERMINIS
La data límit per a la presentació de propostes seran les 14:00 hores del dia 17 de maig de 2013. Amb posterioritat a aquesta data, es confirmarà la recepció de les propostes a cada concursant, en l'adreça electrònica consignada en la fitxa d'inscripció i se li donarà un codi. La llista de propostes presentades (per codi) es farà pública abans de la reunió del Jurat, per si hi haguera cap reclamació.

5.    DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PELS CONCURSANTS
El logotip i/o la frase proposats a concurs hauran de presentar-se en grandària DIN A5 (mig DIN A4) com a màxim o DIN A6 (un quart de DIN A4) com a mínim.
Els concursants hauran de disposar també d'una copia del logotip presentat a concurs en format electrònic: JPG, GIFT, TIFF,...que posaran a disposició del Jurat quan aquest ho requerisca, sempre abans del lliurament dels premis. La no aportació d'aquesta copia en format electrònic comporta la renúncia del candidat al premi.
Juntament amb el logotip i/o la frase proposats, els concursants adjuntaran en el mateix sobre de presentació a concurs, la fitxa d'inscripció annexa al final d'aquestes bases, emplenada adequadament.

6.    ANONIMAT
Amb la finalitat de garantir l'anonimat dels participants, el responsable de la gestió del concurs imprimirà i guardarà la informació aportada en la fitxa d'inscripció per cadascun dels participants individuals o equips. Aquesta fitxa estarà lligada a un nombre de participació que s'afegirà als arxius gràfics dels logotips a valorar pel jurat del concurs.
La correspondència entre els nombres de les fitxes de participació i la dels arxius gràfics serà una informació que només estarà en poder del responsable de la gestió del concurs, i s'aportarà al Jurat una vegada s'haja fallat el concurs, juntament amb les dades dels participants o equips que figuren en la fitxa d'inscripció

7.    RESPONSABLE DE LA GESTIÖN DEL CONCURS
Serà el membre de la Junta del AMPA designat a aquest efecte.


8.    JURAT
El Jurat estarà compost per:
Un/a membre de la Junta de l'Ampa, que actuarà com President/a del Jurat.
Un/a membre de la Junta de l'Ampa, que actuarà com Secretari/a del Jurat.
Un/a professor/a de l'IES Ferrer i Guàrdia, que actuarà com Vocal del Jurat.
Un/a alumne/a, que actuarà com Vocal del Jurat.
En cas d'empat en la votació, el vot del President del Jurat es considerarà vot de qualitat i desfarà el mateix
Abans del 31 de maig de 2013, el Jurat s'haurà reunit i tindrà redactada l'Acta de la Decisió.

9.    CRITERIS DE VALORACIÓ
En l'elecció del logotip es valorarà que siga :
·       Llegible fins i tot en grandària xicoteta
·       Únic, singular i identificador de l’IES.
·       Adaptabilitat a qualsevol suport de difusió de la documentació.
·       Escanejable
En l’elecció de la frase es valorarà:
·       L’originalitat
·       Adaptabilitat per a ser usada en samarretes, enganxines, i altres suports.

10.      PREMIS
S'estableixen quatre premis que consistiran en vals de compra en els comerços de l'Associació de Comerciants de Benimaclet per valor de
·       75 euros, el primer premi del logotip
·       75 euros, el primer premi de la frase
·       50 euros, el segon premi del logotip, i
·       50 euros, el segon premi de la frase.
L'acceptació d'aquests premis per part del/ dels guanyador/es del concurs, duu aparellada la cessió dels drets d'explotació reproducció en qualsevol suport o mig, i de propietat intel·lectual, amb caràcter d'exclusivitat i durant un temps indefinit a favor del AMPA IES Ferrer i Guàrdia.
El concurs podrà declarar-se desert, en tots o en algun dels premis, en cas que la qualitat de les propostes presentades no resulte suficientment satisfactòria per als objectius del concurs.

11.      CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases i la fallada inapel·lable del Jurat.
El resultat del mateix es farà públic el dia 31 de maig de 2013. El guanyador del concurs serà l'única persona amb dret a la recepció del premi atorgat. En cas que el guanyador fora un equip, serà el representant del mateix, tal com figura en la fitxa d'inscripció realitzada, a qui se li lliurarà el citat premi.

12. DRET DE CONSULTA
Tots els concursants tenen dret a examinar els treballs admesos durant el període d'un mes des de la comunicació de la decisió, prèvia petició al Responsable del Concurs a través de l'adreça de l'AMPA: ampa.ies.ferreriguardia@gmail.com

13. INCOMPATIBILITATS
No podran formar part del Jurat aquelles persones que tinguen constància que entre els participants en el concurs existeixen persones en primer o segon grau de parentesc o col·laboradors habituals.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada